ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مکتب عرفانی نجف

آیت الله سید علی قاضی (ره)

ستاره بزرگ عرفان نجف آیت الله سید علی آقا قاضی طباطبایی (قدس سره)