نفرت از گناه

استاد محمدتقی فیاض بخش

نفرت از گناه و علاقه وافر به احسان (فرصت حضور ۱۵)