نماهنگ مهدوی ترکی

استوری مهدوی | سلام فرمانده آذری از امیررضا جبلی

استوری مهدوی | سلام فرمانده آذری از امیررضا جبلی

سلام فرمانده آذری جدید از امیررضا جبلی

سرود سلام فرمانده آذری جدید از امیررضا جبلی (کلیپ، صوت، متن)

سرود آذری «سلام فرمانده» از اباصلت ابراهیمی، نماهنگ سلام فرمانده اباصلت ابراهیمی

سرود آذری «سلام فرمانده» از اباصلت ابراهیمی (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی سرود «سلام فرمانده» | حسینیه عاشقان قائمشهر

همخوانی «سلام فرمانده» | حسینیه عاشقان قائمشهر (کلیپ، صوت، متن)

العجل ای امید جهان گل با صدای ابراهیم رهبر

العجل ای امید جهان گل / حاج ابراهیم رهبر (کلیپ، صوت، متن) 

یا مهدی ای علینین گوزل اوغلو - سید طالع برادیگاهی

نماهنگ آذری نیمه شعبان | سید طالع برادیگاهی (کلیپ، صوت)

یابن الحسن بگو کجایی- مهدی رسولی (کلیپ،صوتی،متن)

یابن الحسن بگو کجایی - مهدی رسولی (کلیپ، صوت، متن)

گینه جمعه یتشدی گلمدون سن - چو گیسوی تو... از حسین فرازی (کلیپ، صوت، متن)

گینه جمعه یتشدی گلمدون سن - چو گیسوی تو... از حسین فرازی (کلیپ، صوت، متن)