هدف از آفرینش هستی

لولاک لما خلقت الافلاک

مطالبی درباره حدیث لولاک که شاید نمی دانید