وحدت جامعه اسلامی

دو بال رشد اسلام

اتحاد تشیع و تسنن، دو بال رشد اسلام

قرائتی

4- نقش سعایت و بدگویی از دیگران در تفرقه و جدایی

جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد ؛ شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی

جامعه اسلامی در وحدت تعالی می یابد شیوه های حفظ همبستگی در کلام وحی
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران 84-43471

آیت الله قرائتی

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»