وضعیت واتساپ شرکت در انتخابات

استوری مشارکت حداکثری 5 / شهید سلیمانی

استوری مشارکت حداکثری ۵ / شهید سلیمانی

استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخابات - زمان ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش 4

استوری مشارکت حداکثری ۴ / شهید هادی

استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخابات - زمان ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش 3

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش ۳

استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخابات - زمان ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش 2

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش ۲

استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخابات - زمان ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری

استوری انتخابات - مشارکت حداکثری / ش ۱

استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ انتخابات - زمان ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)