وقایع جمادی الثانی

تقويم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

خدايا، مرا به واسطه‌ى جرمم رها مكن و به واسطه ى خطايم رسوا مساز و مرا دشمن‌شاد مكن و در دنيا و آخرت به خويشتن واگذار مكن.[*]