پاسخگویی

حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها)

پرسشویژگی های خانه حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) چه بود؟

عدالت

يكي از عامترين مفاهيم اخلاقي و قطعي ترين ارزش هاي اخلاقي، مفهوم عدل است كه در مقابل آن مفهوم ظلم قرار دارد. عدالت يعني اِعطاءُ كل ذي حقٍ حقّه، هر كسي را حقي كه سزاوار او است، به او بدهند، نه كم و نه زياد.اين تعريف از عدالت تعريفي كلامي است. عدالت...

قرآن کریم

قرآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، دارای اسامی و صفات زیادی است که بعضی از آنها توسط دانشمندان علوم قرآنی تحقیق و بیان شده است. ذکر نام های فراوان و اوصاف زیاد باعث شده است که بعضی؛ اوصاف این کتاب را با نام های آن اشتباه گیرند، اما از آن جا...