پاورپوینت آموزشی

سوادرسانه ای

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم /پنجگانه سواد رسانه ای

پاورپوینت/ خواب و مراحل آن

پاورپوینت/ خواب و مراحل آن با ارائه محتوای مطالعاتی پیشنهادی و تکمیلی

سواد رسانه ای

پاورپوینت چرا سواد رسانه ای؟ مقدمه کتاب تفکر و سواد رسانه ای

پاورپوینت/ آموزش خواندن نماز شب

بخش ها:

•فضیلت نماز شب

•کیفیت نماز شب

•احکام نماز شب

•چه کسی توفيق نماز شب پيدا می کند؟

پاورپوینت احکام کاربردی

سری پاورپوینتهای تبلیغی
----------------------------
احکام کاربردی:

روش حفظ قرآن

پاورپوینت روش حفظ قرآن
برگرفته از کتاب استاد  شهریار پرهیزکار

 

واجبات نماز

پاورپوینت آموزش مصور واجبات نماز

پاورپوینت درس 15؛ هر چیز که در جستن آنی، آنی

دانلود پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای - هر چیز که در جستن آنی، آنی

درس ۱۴: مخاطب بی مخاطب (حقوق مخاطب)

دانلود پاورپوینت درس 14 کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم - مخاطب بی مخاطب (حقوق مخاطب)

درس ۱۳: مخاطب فعال یا منفعل!

دانلود پاورپوینت درس 13 کتاب تفکر و سواد رسانه ای - مخاطب فعال یا منفعل!