پوستر شهید قاسم سلیمانی

طرح حاج قاسم سلیمانی از عباس منصور گرافیست لبنانی

طرح حاج قاسم سلیمانی از عباس منصور گرافیست لبنانی

عباس منصور گرافیست لبنانی که با طرح حاج قاسم سلیمانی مشهور شد

چون رهند از دست خود دستی زنند          چون جهند از نقص خود رقصی کنند - پوستر شهید سلیمانی

پوستر | چون رهند از دست خود دستی زنند سردار سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز شهید حاج قاسم سلیمانی (طرح 34)

تصویر شهید قاسم سلیمانی / مخصوص کودکان

تصویر لایه باز شهید قاسم سلیمانی / مخصوص کودکان

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز شهید قاسم سلیمانی / مخصوص نوجوانان

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی /طرح 31

پوستر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

پوستر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

پوستر لایه باز شهید سردار قاسم سلیمانی (طرح 15)

پوستر لایه باز شهید سردار قاسم سلیمانی

پوستر لایه باز شهید سردار قاسم سلیمانی (طرح 14)