ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

پیامدهای اخروی غیبت

غیبت

غیبت، پیامد های زشت و آزاردهنده ای برای غیبت شونده و غیبت كننده به بار خواهد آورد كه آن ها را به دو دسته دنیایی و آخرتی تقسیم كرده اند.