پیامک تاسوعا

پیامک عاشورایی

نرم افزار/پیامک عاشورایی   ‪Ashora SMS Bank

توضیحات

به نام خدا
پیامک محرم شامل 2300 پیامک
پیامک با موضع محرم در 9 موضوع