پیام دعای روز 24 ماه رمضان

توجه به رضای الهی

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان: