پیام های کوتاه ادعیه ماه رمضان

رمضان الکریم

ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

دوستی اولیای الهی

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان:

توجه به رضای الهی

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان:

گناه و سرکشی

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان:

فضل خدا

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان:

مبارزه با شیطان

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان:

 دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

پیام و متن و ترجمه دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان:

برکات ماه رمضان

پیام و متن و ترجمه دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان:

سحرخیزی

پیام و متن و ترجمه دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان:

انجام اعمال صالح

پیام و متن و ترجمه دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان: