چیستی قمر در عقرب

قمر در عقرب

واقعیت یا خرافه بودن قمر در عقرب + ایام قمر در عقرب 98