ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

کتاب شيخ صدوق

لطايف ماه رجب در امالي شيخ صدوق (ره)

روايات اين کتاب به موضوعات گوناگوني پرداخته اند که يکي از آن موضوعات، ماه رجب و اعمال مستحب در آن به خصوص روزه است. در اين نوشتار برآنيم تا نگاهي به روايات مربوط به ماه رجب در اين کتاب ارزشمند بيندازيم و سعي کنيم ماه رجب را از منظر...