۱۸ رجب

تقويم و مناسبتهای ماه رجب

تقويم و مناسبتهای ماه رجب

18 رجب، وفات ابراهیم فرزند خردسال پیامبر

پرسش: ابراهیم فرزند حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه فوت کرد؟

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

حضرت ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (سَلامُ اللهِ عَلَيهِم) فرزند گرامی رسول گرامی اسلام (صَلَّی اللهُ عليهِ و آلهِ و سلَّم) و ما