۶ جمادی الثانی

تقويم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی

تقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی

 ماه جمادی الثانی

تقویم تبلیغی ماه جمادی الثانی

وقایع روز 6 جمادی الثانی

۱) ۶جمادی الثانی سال۶۲۶هجری قمری: «عینُ القضاة همدانی» عارف شوریده حال قرن۶هجری قمری پس از۳۵سال زندگی به دست عده ای ازدشمنانش به قتل رسید و