ضیاءالصالحین نهي از غلو در شأن اهل بيت | ضیاءالصالحین

نهي از غلو در شأن اهل بيت

با آن که ما هر چه در وصف اهل بيت عليهم السلام بگوييم، که گفته ايم واوج مقامات ومدارج آنان براي ما قابل درک وبيان نيست،(5) ولي در بيان مرتبه آنان، نبايد آنان را از حد مخلوق بالاتر برده، به انديشه هايي همچون: اتحاد آنان با خدا ويا حلول خدا در آنان ويا ازليت وجود آنان ويا استقلال کمالات آنان از خدا گراييد که اين گونه انديشه ها، ولايت نبوده، غلو وچه بسا شرک وباعث خروج از اسلام باشد.(6) امير المومنين عليه السلام فرمودند: (إيّاکم والغلوّ فينا، قولوا: إنّا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم). از گزافه گويي درباره ما پرهيز کنيد. ما را بنده خدا وتحت سرپرستي او بدانيد و(با قيد اين خصوصيت) در فضائل ما هر چه خواستيد بگوييد.(7) در جاي ديگري فرمودند: (هلک فيَّ رجلان: محبّ غال ومبغض قال) در (اعتقاد به) من دو نفر هلاک وگمراه شدند: کسي که مرا دوست دارد ولي در (مقام) من غلو مي کند، وکسي که با من دشمن بوده در دشمني افراط کند.(8)

-----------------------------------------------

(5)تعبير زيارت جامعه از امام هادي عليه السلام: (موالي لا اُحصي ثنائکم ولا أبلغ من المدح کنهکم ومن الوصف قدرکم).

(6)عروه الوثقي/ مرحوم آيه الله سيد کاظم يزدي 1: 68/ مساله 2.

(7)خصال 2: 614؛ بحار 25: 270/ ح 15.

(8)نهج البلاغه: حکمت 113 و461.

Share