لزوم تربيت فرزندان بر ولايت آل محمد

آرزوي هر پدر ومادري داشتن فرزندان صالح بوده، دغدغه ذهني آنها همين نکته وتلاش آنان براي فرزندان خويش نيز در همين جهت مي باشد. هنگامي که ما جايگاه اعتقاد به ولايت ومعرفت امام زمان عليه السلام را در صحنه تفکر ديني دانستيم، لازم است تا اهميت ويژه اي به معرفت وتربيت فرزندان خويش در جهت تولي وتبري داده، آن را محور تربيت ديني فرزندان خويش قرار دهيم. يعني با فراهم آوردن زمينه هاي معرفت ديني، آنان را با اصول ولايت آل محمد عليهم السلام ومنطق شيعه آشنا سازيم. تلاشهاي دشمن در طول قرون متمادي را براي نابودي اهل بيت عليهم السلام واخفاء فضائل ومناقب آل محمد عليهم السلام به آنان گوشزد کنيم. آنان را در مجالس سرور وعزاي اهل بيت عليهم السلام شرکت دهيم وبه اين ترتيب، قلب آنان را از محبت اهل بيت عليهم السلام وتنفر نسبت به دشمنانشان مالامال گردانيم. بايد به آنان بياموزيم که وحدت سياسي با اهل سنت در برابر دشمن مشترک، تعارضي با تفکي مرزهاي حق از باطل در مقام عقيده نداشته، رفتار امير المومنين عليه السلام در اين جهت بهترين الگوي عصر ما است.

بايد به امر ولايت در اعتقادات فرزندان خويش وبروزات بيروني آن بيشتر اهتمام کنيم که اميرالمومنين عليه السلام بارها فرمودند: (أيّها الناس، دينکم دينکم، تمسَّکوا به ولا يزيلنَّکم ولا يردنَّکم أحد عنه، لأنَّ السيّئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأنَّ السيّئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تُقبل) اي مردم، دينتان را مواظب باشيد، مبادا کسي شما را از دينتان لغزانده ومنحرف کند. زيرا گناه اگر همراه با اعتقاد صحيح باشد، بهتر از حسنه اي است که با عقائد باطل انجام گيرد. زيرا گناهي که با دينداري همراه باشد بخشوده شده، حسنه اي که با انحراف فکري قرين باشد، مورد پذيرش خدا قرار نمي گيرد.(19)يعني که پدر ومادر در عين پيگيري وتوجه به نماز، تقوا، حجاب وديگر فرائض فرزندان، بايد به معرفت ديني آنان: خداشناسي، پيامبر شناسي، معاد شناسي وبالاخص ولايت وامام زمان شناسي آنان بهاي بيشتري داده، هم بيشتري بر آن بگمارند.

در روايت ديگري که اهل سنت از رسول اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل کرده اند، آمده است: جابر بن عبد الله انصاري، صحابي بزرگوار رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در کوچه ها ومحله هاي شهر مدينه مي چرخيد ومي گفت: (يا معاشر الأنصار، أدّبوا أولادکم على حبّ علي) اي گروه انصار، فرزندانتان را بر محبت علي عليه السلام تربيت کنيد.(20)(أدّبوا أولادکم على ثلاث خصال: حبّ نبيّکم، وحبّ أهل بيته، وعلى تلاوة القرآن) فرزندان خود را بر سه صفت تربيت کنيد بـ : علاقه به پيامبرتان وبر محبت به اهل بيت پيامبر وبر تلاوت قرآن.(21)

-----------------------------------------------------------

(19)معاني الأخبار: 6/ و185.

(20)من لا يحضره الفقيه 3: 318.

(21)جامع الصغير/ سيوطي 1: 42.

Share