پیش در آمد

هر امر مهمی به نسبت اهمیتش، در معرض خطرها و آسیب هایی است.مقوله مهم مهدویت هم با اثرات بسیار حیاتبخش و بهجت زای خود که کمترین آن ها، امید به آینده و سر فرو نیاوردن در مقابل حوادث، ستم ها وسختی هاست، از این قاعده مستنثی نیست

آنچه بدنبال طرح آنیم؛ آسیب هایی است که پیش از ظهور و در دوران غیبت رخ می نماید. سخن از آسیب های دیگر مانند آنچه در مقابل جریان قیام مهدوی رخ می نماید، را به وقتی دیگر وا می گذاریم.

هدف این نوشتار، بررسی برخی آسیب ها با تبیین آثار و خاستگاه هر یک است تا راه مبارزه و درمان آنها روشن گردد.

Share