طرح مباحث غیر ضروری

اشاره

یکی دیگر از انحرافات در مقوله مهدویت، پرداختن به مباحثی است که هیچ ثمره ای ندارد. در روایت آمده است: «فاغلقوا ابواب السؤال عما لایعنیکم (1)؛ از آنچه ثمره ای برایتان ندارد، بیهوده نپرسید». مسکن، ازدواج ، همسر، تعداد همسران، تعداد فرزندان و ... از مباحثی هستد که اذهان افراد را به خود مشغول ساخته و از مباحث مهم باز داشته است.

معرفت امام، وظیفه ما نسبت به امام، تبیین و ترسیم استراتژی آینده و ارائه آن برای زمینه سازی و فراهم آوردن شرایط ظهور و... مسایلی است که پرداختن به آن اهمیت فراوانی دارد.


1- . طوسی، الغیبه، فصل 4، ص 290.

 

پیامدها

1. بازماندن از مباحث مهم، کاربردی و ضروری.

2. بستر سازی برای ورود خرافات و سخنان بی دلیل و غیر مستند که در نتیجه، سوداگران برای مطرح کردن خویش یا فریفتن مردم از بازار گرم این مباحث بهره می جویند.

خاستگاه

1. عدم تشخیص وظیفه دینی.

2. هوای نفس که در عوام فریبی بروز می یابد.

3. توهم و خیال پردازی که زمینه داستان سرایی هایی چون جزیره خضرا و... است.

4. عدم بررسی سندی و دلالی روایات (چنانکه تأمل و بررسی، به خوبی جزیره خضرا را نفی می کند و با نفی آن، بطلان وجود هزاران فرزند برای حضرت یا تطبیق خضرا بر مثلث برمودا، کاملا روشن می-گردد). (1)
5. عدم تبیین و روشنگری اندیشمندان و عالمان دینی.


1- . برای توضیح بیشتر مراجعه کنید: جعفر مرتضی عاملی، جزیره خضراء، افسانه یا واقعیت ، مترجم: ابوالفضل طریقه دار؛ فصلنامه انتظار ، ش 1 و 2 و 3 و 4، مجتبی کلباسی، بررسی افسانه جزیره خضراء.


مبارزه و درمان

1. علم و بصیرت در دین.

2. روشنگری توسط اندیشمندان درموضوعات مرتبط با مهدویت و ذکر مسایل مهم و کاربردی و تبیین وظایف.

3. حساسیت علما نسبت به عوام فریبان و ورود خرافات به ساحت دین و مقوله های دینی نظیر مهدویت.

4. تقوا در مقابل هوای نفس و عوام فریبی.

Share