اشاره:

پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامى، جامعه ما و به وي‍‍ژه نسل جوان، اقبال فراواني نسبت به اخلاق، معنويت و خود سازي از خود نشان داده و مي دهد. پرسشهاي فراوان آنان پيرامون مسايل اخلاقي و معنوي از يک سو، و استقبال کم نظير از کتابهايي که در اين حوزه نگاشته مي شود از سوي ديگر، بر اين امر گواهي ميدهد. با وجود اين اقبال و استقبال، متأسفانه شاهد آن هستيم که پيدا نکردن پاسخ مناسب براي پرسشهاي پيش رو، و دست نيافتن به راه کارهاي عملي مناسب، به هدر رفتن انرژى، توان و فرصت جواني و در نتيجه سرخوردگي بسياري از جوانان را به دنبال داشته است.

Share