سوگند شيطان

عارفى گويد: شيطان براى پدر و مادر تو سوگند ياد کرد که ناصح ايشان باشد. ديدى که چگونه آن دو را فريفت .
َو قاسَمَهُما اِنى لَکُما لَمِنَ الناصِحينَ فَدَليهُما بِغُرُور(سوره اعراف،آيه 21)
اما شيطان که به گمراهى تو سوگند خورد.
قالَ فَبِعِزَّتِکَ لاَُغوِيَنَّهُم اَجمَعينَ (سوره ص، آيه 82)
با تو چه خواهد کرد؟
پس از مکر او همواره بر حذر باش .

Share