ادب و هنر

شعر و ادب

مفهوم شناسی هنر در متون اوستایی و پهلوی

هنر

هنر و مفهوم آن در لغت و اصطلاح

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه هشتم

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه هفتم

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه پنجم

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه چهارم

موسیقی

جایگاه موسیقی محلی و سنتی در میان نوجوانان – جلسه سوم

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه دوم

اهداف جلسه:

موسیقی

جایگاه موسیقی سنتی و محلی در میان نوجوانان - جلسه اول

موسیقی ایرانی

دستگاه های موسیقی ایرانی و معرفی گوشه های آن