علامه سیدمحمدحسین طباطبائی(ره)

علامه طباطبایی رحمه الله

یک نصیحت از یک علامه طباطبایی

علامه طباطبایی رحمه الله

جد علامه طباطبایی رحمه الله :

علامه سید محمد حسین طباطبایى

شرح حال علامه سید محمدحسین طباطبایی از زبان خویش

علامه طباطبایی

در همین زمان خود ما، مرحوم علامه ی طباطبایی(رضوان الله علیه) در حدی بود که اگر منحصر به فقاهت می شد، یقیناً به مرجعیت تقلید می رسید.

علامه طباطبایی

جدّ علامه طباطبائی(ره) از شاگردان و معاشران نزدیک شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهرالکلام) بود و نامه ها و نوشته های ایشان را می نگاشت.

علامه طباطبایی

حضرت آیت الله العظمی امام خميني(ره)(در اوايل انقلاب):
ـ «همجواري شما براي ما مغتنم است.