قرآن کریم

کریم منصوری

ترتیل کریم منصوری به تفکیک جزء

ابوبکر الشاطری

ترتیل کل قرآن استاد ابوبکر شاطری (به تفکیک سوره ها)

شهریار پرهیزگار

ترتیل کل قرآن با صدای شهریار پرهیزگار (جزء به جزء)

محمود خلیل الحصری

ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمود خلیل الحصری به تفکیک سوره ها

قرآن کریم

ترجمه صوتی قرآن به زبان ترکی آذربایجانی

ترتیل کل قرآن کریم

تندخوانی احمد دباغ به صورت جزء جزء - تحدیر کل قرآن کریم

ترتیل جزء 30 به صورت تصویری برای کودکان

دانلود ترتیل تصویری سوره ناس را با صدای حسن ظهوری برای کودکان

ترتیل جزء 30 به صورت تصویری برای کودکان

دانلود ترتیل تصویری سوره فلق را با صدای حسن ظهوری برای کودکان

ترتیل جزء 30 به صورت تصویری برای کودکان

دانلود ترتیل تصویری سوره اخلاص را با صدای حسن ظهوری برای کودکان

ترتیل جزء 30 به صورت تصویری برای کودکان

دانلود ترتیل تصویری سوره مسد را با صدای حسن ظهوری برای کودکان