قرآن کریم

ترتیل کل قرآن کریم

حفظ جزء 30 قرآن کریم | حفظ سوره توحید

ترتیل کل قرآن کریم

ترتیل 30 جزء قرآن با صدای الحسینی (قاری عراقی)

محمود علی البناء

ترتیل قرآن استاد محمود علی البناء به تفکیک 30 جزء

کریم منصوری

ترتیل کریم منصوری به تفکیک جزء

ابوبکر الشاطری

ترتیل کل قرآن استاد ابوبکر شاطری (به تفکیک سوره ها)

شهریار پرهیزگار

ترتیل کل قرآن با صدای شهریار پرهیزگار (جزء به جزء)

محمود خلیل الحصری

ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمود خلیل الحصری به تفکیک سوره ها

قرآن کریم

ترجمه صوتی قرآن به زبان ترکی آذربایجانی

ترتیل کل قرآن کریم

تندخوانی احمد دباغ به صورت جزء جزء - تحدیر کل قرآن کریم

ترتیل جزء 30 به صورت تصویری برای کودکان

دانلود ترتیل تصویری سوره ناس را با صدای حسن ظهوری برای کودکان