شعر و ادب

شعر استاد کلامی برای انتخابات با صدای خودشان

شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

عاشق اولسان حیدره، باخ رهبره…

کلیپ ماه قم / صابر خراسانی + متن

کلیپ ماه قم با صدای صابر خراسانی/ حضرت معصومه علیها السلام + متن

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

یا غفار/ حرفهای من و خدا (28) - رمضان 1442

یا غفار/ حرفهای من و خدا (۲۸) - رمضان ۱۴۴۲

یا رحمان/ حرفهای من و خدا (30) - رمضان 1442

یا رحمان/ حرفهای من و خدا (۳۰) - رمضان ۱۴۴۲

یا فارج/ حرفهای من و خدا (29) - رمضان 1442

یا فارج/ حرفهای من و خدا (۲۹) - رمضان ۱۴۴۲

یا وفی/ حرفهای من و خدا (27) - رمضان 1442

یا وفی/ حرفهای من و خدا (۲۷) - رمضان ۱۴۴۲

آزمون وفاداری، سخت ترین آزمون عاشقی ست! تو تا آن جا بالا می روی و نزدیک می شوی؛ 

یا هادی, حرفهای من و خدا, رمضان 1442

یا هادی/ حرفهای من و خدا (۲۶) - رمضان ۱۴۴۲

هادی المُضلّین ؛
...همان خدای بالابلندی ست که

یاقائم/ حرفهای من و خدا (25) - رمضان 1442

یا قائم/ حرفهای من و خدا (۲۵) - رمضان ۱۴۴۲

قوام و دوامِ عالَم ؛
....وابسته به قیامِ دائمیِ خداست ...

یا رفیق/ حرفهای من و خدا (24) - رمضان 1442

یا رفیق/ حرفهای من و خدا (۲۴) - رمضان ۱۴۴۲

.... داستانت به فصل رفاقت که رسید؛ دیگر ماجرا عوض می شود!