سیاسی اجتماعی

مستند کودتای نقاب | روایتی از خنثی کردن کودتای نوژه

مستند کودتای نقاب | روایتی از خنثی کردن کودتای نوژه

موشن گرافیک تجربه برجام

موشن گرافیک تجربه برجام

موشن گرافیک حق انحصاری زیستن

موشن گرافیک حق انحصاری زیستن

فرزند کمتر، رفاه بیشتر از کجا آب می‌خورد؟

مستند مستندی برای قرن | داستان بزرگ ترین ترورهای قرن

مستند مستندی برای قرن | داستان بزرگ ترین ترورهای قرن

موشن گرافیک پشتیبان ملت

موشن گرافیک پشتیبان ملت

مسئولین آستین ها را بالا بزنند.

موشن گرافیک هسته برقی

موشن گرافیک هسته برقی

برق هسته‌ای، صنعتی که دولت، تدبیری برای آن نیاندیشید.

مستند در برابر ملت | بررسی ریشه تفکرات و اعتقادات سازمان منافقین

مستند در برابر ملت | بررسی ریشه تفکرات و اعتقادات سازمان منافقین

موشن گرافیک واکسن کرونا

موشن گرافیک واکسن کرونا

چرا واکسن کرونا از لیست تحریم های آمریکا بیرون آمد؟

موشن گرافیک دریای دروغ

موشن گرافیک دریای دروغ (سرنگونی پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر)

مستند هزینه رویای آمریکایی | بررسی واقعیت زندگی در آمریکا

مستند هزینه رویای آمریکایی | بررسی واقعیت زندگی در آمریکا

این مستند به بررسی واقعیت زندگی در آمریکا پرداخته است...