عباس کریمی قهرودی

شهید عباس کریمی

شهید عباس کریمی قهرودی (شهید دفاع مقدس)