ملا مهدی نراقی(ره)

ملا مهدی نراقی(ره)

بی شک آن جناب در تبحر و تمهر به جمیع علوم و فنون عقلی و نقلی ، حتی در ادبیات و ریاضیات عالیه در عداد طراز اول از اکابر علمای اسلام و در اتصاف به فضایل اخلاقی و ملکات ملکوتی از نوادر روزگار است حضرتش صاحب تصانیف فائقه و تالیفات لائقه در علوم...