نرم افزار/ دعای عرفه

موضوع: 
دعای عرفه

دعای عرفه
مشخصات کتاب:
سرشناسه: قمی عباس 1254 - 1319.
عنوان قراردادی: دعای عرفه از مفاتیح الجنان. فارسی - عربی. برگزیده
عنوان و نام پدیدآور: دعای عرفه از منتخب مفاتیح الجنان تالیف عباس قمی [به خط محمد باقر شریف].
مشخصات نشر: اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1391
مشخصات ظاهری: [50] ص 12/5×9 س م. 
یادداشت: فارسی - عربی 
یادداشت: عنوان روی جلد: دعای عرفه
عنوان روی جلد: دعای عرفه
موضوع: اعمال
موضوع: دعاها - عرفه
موضوع: زیارتنامه ها
رده بندی کنگره: BP267/8 /ق9 م7042128
رده بندی دیویی: 297/772
شماره کتابشناسی ملی: م 79-11563
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ اعمال شب و روز عرفه؛ دعای شب و روز عرفه و جمعه؛ دعای عرفه امام حسین (ع)؛ دعای آخر روز عرفه؛ زیارت امام حسین در روز عرفه؛ دعای 47صحیفه- دعاؤه فی یوم عرفه؛ دعای َا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَی؛ زیارت امام حسین در اعیاد

Share