فیلم/ ذکر مصیبت حضرت مسلم علیه السلام - سید مجید بنی فاطمه(محرم96)

دریافت ویدئو

رسیده مسلم/ خراب و نا امید و قد خمیده مسلم/ به چشم کوفه/ چه صحنه ها ز رزم آفریده مسلم/ چنان عمویش/  چقدر طعنه از همه شنیده مسلم ...

ذکر مصیبت حضرت مسلم علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه 

( اول محرم 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)

Share