ضیاءالصالحین کلیپ تصویری / زائر امام حسین علیه السلام - استاد فاطمی نیا | ضیاءالصالحین

کلیپ تصویری / زائر امام حسین علیه السلام - استاد فاطمی نیا

لیست
  • کلیپ تصویر/ سخنرانی استاد فاطمی نیا - زائر امام حسین علیه السلام

ارزش زائر امام حسین علیه السلام  و خشم امام  بابت بد رفتاری خادم با زائر

Share