ضیاءالصالحین فیلم/13. اهداف عمليات | ضیاءالصالحین

فیلم/13. اهداف عمليات

لیست

13. اهداف عمليات
• زمان : 00:37
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت دوم

Share