نماهنگ/آمد رمضان و می دهد عشق نوید - قاسم رفعتی

لیست
  • نماهنگ/آمد رمضان و می دهد عشق نوید - قاسم رفعتی
آمد رمضان و می دهد عشق نوید / کز مشرق آرزو گل نور دمید

نماهنگ/آمد رمضان و می دهد عشق نوید - قاسم رفعتی

آمد رمضان و می دهد عشق نوید / کز مشرق آرزو گل نور دمید / هر کس که زدود زنگ آیینه دل / با صدق و صفا به وصل دلدار رسید . نماهنگ جذاب  از قاسم رفعتی ویژه رمضان .

Share