ضیاءالصالحین اینفوگرافیک/ تشکیلات ما آهنین نیست | ضیاءالصالحین

اینفوگرافیک/ تشکیلات ما آهنین نیست

تشکیلات از منظر شهید بهشتی

اینفوگرافیک/ تشکیلات ما آهنین نیست | کار جمعی از منظر شهید دکتر بهشتی رحمه الله
کاری ازپایگاه راهبردی

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share