عکس نوشت/ کار باید تشکیلاتی باشد - فصل اول - قسمت اول

موضوع: 
کار باید تشکیلاتی باشد

کار باید تشکیلاتی باشد
هیچ کاری بدون تشکیلات نمی شود...

تشکیلات یعنی...
نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره ای کار کردن...
---------------------
منبع: تحلیل نامه

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share