بروشور/ سه قدم تا خدا (ویژه اعتکاف)

موضوع: 
هر نوع کاری را با نام و یاد خداوند و برای رضایت خداوند انجام دهیم، حتی کار کردن برای بدست آوردن معیشت زندگی و خانواده هم که باشد، به خودی خود طاعت و عبادت محسوب می شود و اجر و پاداش آن نزد پروردگار محفوظ است.
بروشور اعتکاف

آثار اعتکاف 
آثار اعتکاف را می توان از سه جهت مورد مطالعه قرار داد(که در اینجا به دو مورد آن اشاره شده است): 
الف) آثار اخروی 
1:آمرزش گناهان
2:نزدیکی به خدا
3: جلب محبت خدا
4: تحصیل بهشت الهی
ب) آثار دنیوی 
1: تقویت اراده
2: انس با معنویات
3:دوری از غفلت
4 :تواضع و فروتنی
بخش آخر : احکام اعتکاف
با توجه به همه آثار و اهدافی که درباره اعتکاف ذکر شد، باید دقت شود که این عمل فی نفسه از مستحبات دین اسلام می باشد و کسانی که توان و وقت کافی برای اعتکاف دارند، ممدوح و یک عمل خدا پسندانه است. وگرنه هر نوع کاری را با نام و یاد خداوند و برای رضایت خداوند انجام دهیم، حتی کار کردن برای بدست آوردن معیشت زندگی و خانواده هم که باشد، به خودی خود طاعت و عبادت محسوب می شود و اجر و پاداش آن نزد پروردگار محفوظ است.

منبع نقل بروشور: گلستان24.

دانلود فایلاندازه
Package icon بروشور/ سه قدم تا خدا (ویژه اعتکاف)1009.55 کیلوبایت
Share