ضیاءالصالحین موشن گرافی / آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟

لیست
  • موشن گرافی / آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟
در این موشن گرافی پاسخ این پرسش را که "اساساً صفت حیّ برای خدا به چه معناست؟" را باهم می بینیم...

پرسش : آیا خدا موجودی زنده است و حیات دارد؟ اساساً صفت حیّ برای خدا به چه معناست؟

Share