ضیاءالصالحین موشن گرافی / آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟

در این موشن گرافی پاسخ به این پرسش که "آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟" را باهم ببینیم...

پرسش : آيا كشف كردن علت علمی يك پديده سبب بی نيازی آن پديده از خدا می شود؟

Share