نرم افزار و کتاب/ حج در قرآن - شهید بهشتی

موضوع: 
دانلود نرم افزار و کتاب/ حج در قرآن - شهید بهشتی (قدس سره)
کتاب حج در قرآن

عنوان کتاب: حج در قرآن: آشنایی با آثار قرآنی، به مناسبت ماه بهار قرآن
شماره کتابشناسی ملی: ایران ۸۵-۲۴۸۳۷
نویسنده: اثری از شهید مظلوم آیت الله بهشتی (قدس سره)
منشا مقاله: جمهوری اسلامی ، ۱۵ مهر ۱۳۸۵: : ص ۸
توصیفگر: کتاب حج در قرآن، حج
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ی شورای احیاء؛ سابقه ی تاریخی؛ بُعد اجتماعی؛ قربانی؛ بُعد سیاسی حج؛ حج و خودسازی

Share