پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم ﷺ

موضوع: 
پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی است برگرفته از کتاب سیاهترین هفته تاریخ نوشته على محدث (بندرریگی)
پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم ﷺ

پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم ﷺ

پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی است برگرفته از کتاب سیاهترین هفته تاریخ نوشته على محدث (بندرریگی) به نقل از تبیان که توسط موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام تبدیل به پاورپوینت شده است.

پاورپوینت سوگنامه امام علی علیه السلام در فراق پیامبر اکرم ﷺ

فرازی از سوگنامه امام علی علیه السلام

نفسى على زفراتها محبوسة
یا لیتها خرجت مع الزفرات
نفس من در كنار آه اندوه بار خود، به زندان افكنده شده است
اى كاش به همراه آه عمیق، نفس من از بدن خارج مى گشت .
لا خیر بعدك فى الحیاة و انما
اخشى مخافة ان تطول حیاتى 
پس از تو در زندگى دنیا خیرى نیست
و من از آن مى ترسم كه زندگى من طولانى شود.
و نیز فرمود:
 اءمن بعد تكفین النبى و دفنه
باثوابه اسى على هالك ثوى 
آیا كسى كه پس از تكفین پیامبر ﷺ و دفن او 
با لباس هایش غمین است كه در جاى نابود كننده اقامت گزیند؟
رزءنا رسول الله فینا فلن نرى
 بذاك عدیلا ما حیینا من الورى 
مصیبت ما از دست دادن رسول خداست 
كه تا زنده ایم همتایى براى او در میان خود نخواهیم یافت .
و كان لنا كالحصن من دون اهله
لهم معقل حرز حریز من العدى 
او همانند دژى بود براى خانواده اش
پناهگاه محكمى بود كه آنها را از دشمنان مصون مى داشت .
فیا خیر من ضم الجوانح و الحشا
و یا خیر میت ضمه التراب و الثرى
اى بهترین انسانها، 
و اى بهترین مرده اى كه تاكنون خاك و گل نمناك آن را در برگرفته است .
كان امور الناس بعدك ضمنت
سفینة موج البحر و البحر قد طمى
گویا امور مردم بعد از تو 
در كشتى كه دچار امواج دریاست قرار گرفته و دریا در حال مد است و كشتى را به حركت درآورده است .
و ضاق فضاء الارض عنهم برحبه
لفقد رسول الله اذ فیه قد قضى
و فضاى وسیع زمین براى آنان تنگ شده است،
به خاطر فقدان رسول خدا ﷺ كه بدرود زندگى گفته است .

 

Share