عکس نوشته | منظور از یک مد طعام در کفاره روزه

منظور از یک مد طعام در کفاره روزه

عکس نوشته | منظور از یک مد طعام در کفاره روزه

منظور از یک مد، وزنی معادل هفتصد و پنجاه گرم و منظور از طعام، غذای اصلی؛ آنچه مانند نان، آرد، گندم و برنج است می باشد. بنابراین منظور از یک مد طعام غذای اصلی به مقدار هفتصد و پنجاه گرم می باشد.
آنچه واجب است این است که به عنوان کفاره، یک مد طعام به فقیر بدهید، که می توانید هزینه آن را به خود فقیر بپردازید، به این شرط که مطمئن باشید برای تهیه غذا از آن استفاده می کند و یا می توانید هزینه آن را به افراد مطمئن بسپارید، تا از طرف شما، غذا تهیه کنند و در اختیار فقرا قرار بدهند.

 

تذکر : برای دیدن تصاویر در اندازه های اصلی و بزرگ تر روی آن ها کلیک کنید.

منظور از یک مد طعام در کفاره روزه

مطالعه بیشتر :
فصل دهم: احکام روزه
فصل یازدهم: احکام روزه
احکام روزه آیت الله جوادی آملی

 

بازنشر از پایگاه تخصصی فقه و احکام

Share