لالایی کو کو کو کو شب اومد - ماه در اومد اون بالا

لالایی کودکانه - کو کو کو کو شب اومد - ماه در اومد اون بالا با شعر لیلا طبسی - راحله گل شاهی

لالایی کو کو کو کو شب اومد - ماه در اومد اون بالا

کو کو کو کو ، شب اومد
ماه در اومد اون بالا

یکی یکی می خندن،
ستاره های زیبا

سنجابه رفت به لونه
پیشیه رفت به خونه

بلبل ناز و قشنگ
رفته به آشیونه

خدا جونم تشکر
تو شبو آفریدی

تو که همیشه زیبا
ما بچه هارو دیدی

لالالالا لالایی
لالالالا لالایی

کو کو کو کو ، شب اومد
ماه در اومد اون بالا

یکی یکی می خندن،
ستاره های زیبا

شب ها رو برای ما
پر از قشنگی کردی

زمین و کوه و دشتو
با گل ها رنگی کردی

جیر جیر جیر جیر جیرک
می گه که دوستت داره

هو هو هو هو جغد شب
شکرت می گه دوباره

لالالالا لالایی
لالالالا لالایی

 

شاعر: لیلا طبسی - راحله گل شاهی

Share