نماهنگ | امام فرمود شما رهبر بشوید

لیست
  • امام فرمود شما رهبر بشوید - کیفیت متوسط
  • امام فرمود شما رهبر بشوید - کیفیت عالی
امام خامنه ای در یک محفل خصوصی، از دیدار محرمانه با امام خمینی قدس سره در سال آخر عمر امام بیان میکنند؛ جایی که امام برای اولین بار در حضور سران قوا به ایشان میگویند «شما رهبر بشوید».

نماهنگ | امام فرمود شما رهبر بشوید

این فایل صوتی، حاوی سخنانی است که امام خامنه ای در یک محفل خصوصی، از دیدار محرمانه با امام خمینی قدس سره در سال آخر عمر امام بیان میکنند؛ جایی که امام برای اولین بار در حضور سران قوا به ایشان میگویند «شما رهبر بشوید».

امام خمینی قدس سره در مهرماه ۶۷، یعنی قریب به 6 ماه مانده به رویدادهای فروردین ۶۸ که به عزل آیت الله منتظری از رهبری آینده نظام و انقلاب انجامید، در جلسه ای با سران قوا (آقایان خامنه ای، هاشمی، موسوی، موسوی اردبیلی) و حاج سید احمد خمینی، ضمن تأکید مجدد بر کنار گذاشتن آقای منتظری، رهبری آیت الله خامنه ای را پیشنهاد داده بودند.

متن بیانات رهبر انقلاب که در فیلم مشاهده میکنید:

در یک جلسه دیگر باز ایشان [عدم صلاحیّت آیت الله منتظری برای رهبری آینده] را مطرح کردند. من به ایشان گفتم: «آقا! ما در این مجموعه دوستان کس دیگری غیر از ایشان نداریم.»؛ ایشان گفتند: «نه، این جور نیست! شما رهبر بشوید.»؛ همین جور؛ «شما رهبر بشوید.»؛ من اصلاً این حرف را جدّی نگرفتم؛ واقعاً جدّی نگرفتم، هیچ؛ همینطور سکوت کردم و نگاه کردم. جلسه هم سکوت شد، چند لحظه ای گذشت. من روبروی امام نشسته بودم، حاج احمد آقا این طرف من نشسته بود. ایشان [خطاب به من] گفت: «بله، چطور شما میگویید کسی نیست؟ شما هستید، آقای موسوی اردبیلی هست.»؛ دوباره امام گفت: «نخیر، ایشان رهبر بشوند.»؛ شاید هم اسم آوردند و مشخّص کردند آقای خامنه ای. در جلسه حالت خاصّی هم تا حدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعاً جدّی نگرفتم. [با خود] گفتم حالا بعنوان مثال گفتند شما رهبر باشید. اصلاً یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه ای زودتر آمده بود. به من گفت: «فلانی! نظر شما راجع به آن مطلبی که امام گفتند چیست؟»؛ من اصلاً یادم نیامد که ایشان چه میگوید. گفتم: «کدام مطلب؟»؛ گفت: «اینکه گفتند شما رهبر باشید.»؛ گفتم: «هیچّی!»؛ گفت: «نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمیزند. این حرف همین طوری از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی میگوید.»؛ گفتم: «من نمیدانم. من نمیدانم.»؛ چند ماه بعد در اتاق آقای هاشمی جلسه ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت پیش آمد. گفتم: «آقای هاشمی! بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشید.»؛ واقعاً هم بنایم بر همین بود و اصلاً احتمال هم نمیدادم که قضیّه به این شکل مطرح بشود. البتّه اندکی قبل از فوت امام - همان روز و شب - صحبت شورای رهبری جدّی شد. افرادی هم که جمع شده بودند، اسم من را بعنوان یک فرد می آوردند امّا به این شکلی که بعداً پیش آمد اصلاً به ذهن ما خطور نمیکرد.»

Share