صوت/عروج حضرت عیسی علیه السلام - استاد محمدی

پاسخ استاد محمدی به این پرسش که «حضرت عیسی چگونه به آسمان رفته است؟ با جسم یا با روح؟»

منبع: (3:58) 

Share