فیلم/برای خدا تعیین تکلیف نکنید! - حاج آقا مجتبی تهرانی

لیست

مصلحت اندیشی نکنید!./.
اين مقدّمه ای بود براي مطلبی ديگر و البته در معارفمان چنین بحثی‏ را ‏هم داریم و آن اینکه در دعا می گویند: تكرار كنيد، الحاح و اصرار كنيد امّا از آن طرف هم داريم که خدا فرموده است: براي من مصلحت انديشي نكنيد؛ مصلحت انديشي مربوط به حكمت من است.[4] هر چه مي‏خواهي تكرار كن و ما هم خسته نمي‏شويم. در روايات هم آمده است که: تو هر چه بگويي و زياد هم بگويي من خستگي ناپذيرم، امّا خيال نكن که اين اصرارها حکمت من را از بین می‌برد و به مصلحت انديشي من ضربه بزند.[5] براي من مصلحت انديشي دعا نكن که من مفاسد و مصالح را از تو بهتر مي‏فهمم.

 

Share