حجاب و حیا

حجاب و عفاف

و به زنان با ایمان بگو : چشمان خود را [از نگاه حرام] فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر آنچه [حد شرعی حجاب] آشکار است و [برای پوشاندن گردن و سینه] مقنعه های خود را بر روی گریبان بیندازند و زینت های خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان و ....... [محارم] یا کودکانی که بر امور جنسی زنان آگاه نیستند. همچنین [به هنگام راه رفتن] پای خود را چنان به زمین نکوبند که زیورهای مخفی آنها آشکار شود. ای مومنان! همگی به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار شوید.

(آیه ۳۱ سوره مبارکه نور.)

Share