تصویر/همسرداری

همسرداری

امام باقر عليه السلام  فرمود:
براي زن نزد پروردگارش، هيچ شفيعي کارسازتر از رضايت شوهرش نيست.

منبع: میزان الحکمه،ح7864.

Share